سلام میخواستم

سلام میخواستم بدونم شما چگونه اعزای تیم را مشخص میکنید؟ آیا من هم میتوانم عضو تیم شما شوم؟

Reply

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <hr> <br> <img> <object> <embed> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <p> <span> <b> <i> <u>

More information about formatting options